Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities

 1. 1
  Misshumandesign VOF, gevestigd te Barneveld, KvK-nummer 77801164, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Het Bedrijf.
 2. 2
  De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als De Klant/Ondernemer.
 3. 3
  Ondernemers/Gebruiker(s), Misshumandesign VOF doet uitsluitend zaken met natuurlijke personen of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven.
 4. 4
  Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de Ondernemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens De Klant werkzaamheden voor De Klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. 1
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en goederen en facturen door of namens Het Bedrijf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. 2
  De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Het Bedrijf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. 3
  Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. 4
  De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van De Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. 5
  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3

Aanbod en webshop

 1. 1
  Indien in een aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen.
 2. 2
  Een aanbod ontstaat door de aanvaarding van het gedane aanbod door Misshumandesign VOF door De Klant.
 3. 3
  Het Bedrijf kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien De Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. 4
  Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. 5
  De digitale producten in de webshop dienen doorgaans direct voldaan te worden, met uitzondering van de gevallen die onder artikel 4, lid 7 vallen.
 6. 6
  Wanneer er een bestelling door Het Bedrijf ontvangen wordt, ontvangt De Klant van ons een bevestigingsmail en zal het digitale product in principe direct geleverd of beschikbaar gesteld worden.
 7. 7
  Indien er technische problemen zijn met het digitale product kunt u contact opnemen met Het Bedrijf.
 8. 8
  De digitale producten blijven in principe voor onbepaalde tijd beschikbaar.
 9. 9
  Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten, dit mede gezien de aard van de (digitale) producten en de achtergrond van de gebruiker.

Artikel 4

Tarieven en betalingen

 1. 1
  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. 2
  In het aanbod staat de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn exclusief.
 3. 3
  Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus wordt doorlopen. Achteraf betalen is niet mogelijk.
 4. 4
  Het Bedrijf is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. Tijdens de opschorting blijft de betalingsverplichting van kracht.
 5. 5
  De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Het Bedrijf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan De Klant. Het Bedrijf zal de tarieven niet aanpassen tijdens de looptijd van het aangeschafte programma voor het geldende aanbod.
 6. 6
  Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij het gaat om een aankoop middels de webshop. Aankopen via de webshop dienen doorgaans direct te worden voldaan.
 7. 7
  Ten aanzien van de online trainingen/onlineprogramma’s kan een betalingsregeling getroffen worden – betalingsregelingen worden doorgaans schriftelijk of middels het digitale keuzemenu overeengekomen – om dit voor beide partijen zo goed mogelijk te laten verlopen zal Het Bedrijf het overeengekomen bedrag maandelijks automatisch incasseren van de rekening waarvoor de incassomachtiging is verstrekt.
 8. 8
  Voordat de betalingswijze genoemd in lid 7 kan plaatsvinden zal Het Bedrijf eerst toestemming vragen middels een incassomachtiging.
 9. 9
  Uiteraard mag de incassomachtiging te allen tijde ingetrokken worden, in dat geval zal het bedrag dat nog open staat uiterlijk binnen 14 dagen voldaan dienen te worden.
 10. 10
  Indien De Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat De Klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. 11
  Indien De Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van De Klant.
 12. 12
  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van De Klant zijn de vorderingen van Het Bedrijf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5

Informatieverstrekking

 1. 1
  De Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Het Bedrijf.
 2. 2
  De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het Bedrijf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. 3
  De Klant vrijwaart Het Bedrijf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. 4
  Stelt De Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van De Klant.

Artikel 6

Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1
  Het Bedrijf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat De Klant beoogde. De Klant erkent dat het resultaat van de overeenkomst afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder inzet van De Klant.
 2. 2
  Doordat enkele diensten van Het Bedrijf online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op elk moment bereikbaar zijn op elke locatie.

Artikel 7

Wijziging van de overeenkomst

 1. 1
  Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. 2
  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Het Bedrijf stelt De Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. 3
  Annulering van een overeenkomst door De Klant betreffende het inhuren van Het Bedrijf als spreker is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering is tot acht weken voor aanvang van de overeengekomen datum kosteloos; annulering tussen acht en vier weken resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van de overeengekomen kosten; bij annulering binnen vier weken wordt het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 4. 4
  Indien Het Bedrijf niet in staat is te spreken op de overeengekomen datum, zullen partijen in onderling overleg proberen een nieuwe datum overeen te komen. Indien dit niet mogelijk is, is De Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. 5
  Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online programma en (groeps)trajecten, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt De Klant toegang tot zijn aankoop. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 6. 6
  Een traject wordt in beginsel voor de termijn zoals overeengekomen afgenomen en wordt na afloop niet automatisch verlengd. Indien De Klant wenst het traject eerder te beëindigen dan de minimale loopduur, blijft de gehele betalingsverplichting bestaan.
 7. 7
  Een 1-op-1 sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt het overeengekomen bedrag alsnog doorberekend.
 8. 8
  Het Bedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een event. In geval de locatie of datum door Het Bedrijf wordt gewijzigd, heeft De Klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een event op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door De Klant vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na de wijziging.
 9. 9
  Wanneer De Klant onverwachts verhinderd is voor een event, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: De Klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zolang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk 72 uur vooraf per e-mail aan Het Bedrijf worden doorgegeven. Restitutie op het reeds voldane bedrag is niet mogelijk.
 10. 10
  In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets.

Artikel 8

Online programma’s

 1. 1
  Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan De Klant worden gecommuniceerd.
 2. 2
  In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 9

Overmacht

 1. 1
  In geval van overmacht is Het Bedrijf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Het Bedrijf redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. 2
  Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Het Bedrijf jegens De Klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10

Aansprakelijkheid schade

 1. 1
  Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. 2
  Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens De Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. 3
  De Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. 4
  De Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, event of online cursus.
 5. 5
  Het betreden van een locatie en bijwonen van een event is geheel op eigen risico.
 6. 6
  In het geval dat Het Bedrijf een schadevergoeding verschuldigd is aan De Klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Het Bedrijf aan De Klant in rekening is gebracht.
 7. 7
  De Klant vrijwaart Het Bedrijf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 11

Intellectueel eigendom

 1. 1
  De volledige intellectuele eigendomsrechten op de door Het Bedrijf aan De Klant ter beschikking gestelde materialen, content en advies berusten bij Het Bedrijf. Dit betreft bijvoorbeeld, maar niet uitzonderlijk alle geschreven en gesproken teksten uit onder andere events, programma's, podcasts, live-trainingsdagen. Het is De Klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen. De Klant mag onder geen beding de informatie commercieel inzetten, doorverkopen of in eigen programma’s opnemen.
 2. 2
  Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. 3
  Bij een inbreuk komt Het Bedrijf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. 4
  Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een event door De Klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Het Bedrijf. Deze beeldopnames mogen niet zijn voorzien van geluid en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 5. 5
  Het Bedrijf verleent De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het online programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 6. 6
  Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van De Klant om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Het Bedrijf. Het is de eigen verantwoordelijkheid van De Klant om het materiaal tijdig te doorlopen en indien mogelijk op te slaan.

Artikel 12

Bijzondere bepalingen

 1. 1
  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. 2
  Tijdens enkele diensten van Het Bedrijf kunnen De Klanten onderling communiceren. De Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Het Bedrijf.
 3. 3
  Het staat Het Bedrijf te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. 4
  Het Bedrijf behoudt zich het recht voor De Klanten die door hun gedrag het verloop van een event belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het desbetreffende event of toekomstige events uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het desbetreffende event onverlet.
 5. 5
  Tijdens een event kan er door Het Bedrijf beeldmateriaal worden gemaakt voor marketingdoeleinden. De Klant gaat er door aankoop van een deelnamebewijs mee akkoord dat dit materiaal openbaar wordt gemaakt, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.

Artikel 13

Klachten

 1. 1
  De Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Het Bedrijf. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
 2. 2
  Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14

Geschilbeslechting

 1. 1
  Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. 2
  Partijen zullen enkel een beroep op de Nederlandse rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. 3
  Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Het Bedrijf is gevestigd.
 4. 4
  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Het Bedrijf en betrokken derden 12 maanden.
Chat openen
Hulp nodig?
Hi! Team Misshumandesign hier👋
Hoe kunnen we je helpen?